Felső tagozat

Kandó Téri Általános Iskola

Felső tagozata

 

Tagozatunkon 13 tanulócsoportban összesen 329 diák tanul.

Feladatunk az alapkészségek, a tanulói kompetenciák fejlesztése, ennek érdekében törekszünk az egyéni, differenciált képességfejlesztésre.

Diákjaink csoportbontásban tanulják az angol nyelv és az informatika tantárgyakat.

Az angol nyelvet heti 5 órában sajátítják el tanulóink az 5-6. évfolyamon. Ezt úgy tudjuk biztosítani, hogy a kerettanterv adta lehetőségen felül +1 szakköri órában tanulhatnak a tehetséges, érdeklődő gyerekek. 7-8. évfolyamon e tantárgynak emelt óraszámú oktatása szintén heti 5 órában folyik.

5. évfolyamon szabadon választott órakeret terhére biztosítjuk az informatika tantárgy oktatását, így elmondhatjuk, hogy nálunk 4-8. évfolyamig minden gyermek tanulja ezt a tantárgyat.

Felső tagozatunkon részben egész napos nevelés valósul meg. Tanulónk közül sokan maradnak bent a délutáni tevékenységrendszerben szakkörökön, tantárgyankénti differenciált foglalkozásokon, valamint napköziben az 5-6. és tanulószobán a 7-8. évfolyamosok.

Közel 30 tehetséggondozó szakkörünk várja az érdeklődő, kíváncsi gyerekeket.

Számos gazdagító programon vehetnek részt diákjaink év közben. Tehetségpontként, és ÖKO - iskolaként több pályázatot nyújtunk be, amelyek hozadéka sok esetben múzeumlátogatás, fél napos programok a Hagyományok Házában, színvonalas interaktív projektnap nálunk vagy külső helyszínen. Tehetségkutató klubunk a TEéRTed (tehetségekért) is kéthavonta szervez érdekes, különféle érdeklődési kört érintő programokat.

Bár nem vagyunk sporttagozatos iskola, mégis magas színvonalú nálunk a sportélet. A múlt tanévben kerületi Diákolimpia összesítésében 2. helyezést ért el iskolánk.

Nevelőink számos képzésen újították meg módszertani eszköztárukat: Konfliktus és kommunikáció; Belső Értékeink, Tanulás tanítása, drámapedagógiai módszerek alkalmazása. Fontosnak tartjuk a tanulás tanítását. Tanulásmódszertani órákon és a hétkezdő Kandó Hangolókon játékos formában sajátítjuk el a helyes tanulási technikákat, fejlesztjük az önálló tanulási képességeket.

A nevelő munkánkban is fontosnak tartjuk, hogy minél sokoldalúbban, minél teljesebben megismerjük tanulóinkat, ugyanakkor segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy a tanulócsoportok mielőbb jó közösséggé szerveződjenek.

Iskolánk gazdag hagyományára építve, olyan programokat kínálunk a gyerekeinknek, melyek segítik a közösségformálást, személyiségük sokoldalú fejlesztését.

Hagyományaink közé tartoznak a fenyőünnepek, az anyák napi (szülők-családok napja) megemlékezések, karácsonyi templomi hangversenyek, a farsangi mulatságok, 8-sok alapítványi estünket nyitó keringője, a színvonalas ünnepi műsorok, az iskolán kívüli rendezvények, nyári táborok, túrák. Kandó klubot több alkalommal szervezünk egy tanévben: év elején a Csibebálon felsősökké avatjuk az ötödikeseket; tartunk Mikulás várót, farsangolunk is együtt, majd év végén a diáknapot is ezzel a rendezvénnyel zárjuk.

A diákélet mozgalmas, színes. A gyerekeket az életkori sajátosságaik figyelembe vételével vonjuk be a különböző programokba. Működik nálunk diákönkormányzat (DÖK), amelyben aktív, tevékeny gyerekek képviselik a tanulói közösség egészét a diákgyűléseken és a diákparlamenten. Az iskolarádióban is diákok közreműködnek. Meghatározott napokon hírt adnak a versenyekről, eredményekről, a diákokat érintő eseményekről, pályázatokról, természetesen a zene sem maradhat el ilyenkor.

Kiemelten figyelünk a testi-lelki egészség fejlesztésére. Egyre nagyobb hangsúlyt kap munkánkban a prevenció, a helyes erkölcsi értékrend kialakítása, önismeret fejlesztése, hatékony konfliktuskezelésre, eredményes kommunikációra nevelés. Kiemelt programunk a hagyományos egészséghét rendezvénysorozata.

Évek óta része életünknek a DADA, biztonságra nevelő program, amelynek – a gyerekek által kedvelt - foglalkozásait iskolánk rendőre tartja.

Már a 7. évfolyamos diákok szülei számára szervezünk pályaválasztási értekezleteket, hogy segítsük számukra a választást. 7-8.-os tanulóinknak fórumot szervezünk régi kandós diákok részvételével, akik elmondják tapasztalataikat az általános iskolát követő középiskolai, főiskolai, egyetemi évekről. Az iskolaválasztásra, felvételire készülő 7-8. osztályosok plusz matematika, magyar irodalom- és nyelvtan előkészítő foglalkozásokon fejleszthetik tovább tudásukat.

Büszkék vagyunk felsős diákjainkra, akik évek óta kiemelt helyezéseket érnek el a kerületi, budapesti, országos tanulmányi versenyeken.

Beiskolázás után nyomon követjük diákjaink teljesítményét, amely tanulságul szolgál számunkra az értékelési rendszerünk, nevelő-oktató munkánk megújításánál.

 

                                                                                  Kismihályné Naszrai Margit

                                                                                      felső tagozatot segítő

                                                                                      intézményvezető helyettes